Welkom op de website van de Adviesraad Sociaal Domein Alblasserdam.

Onze adviesraad adviseert de gemeente Alblasserdam op het terrein van het ‘sociaal domein’. De term ‘sociaal domein’ is een breed begrip. Het gaat over de wijze waarop mensen in staat zijn deel te nemen aan de samenleving. Deze term omvat alle inspanningen die de gemeente verricht rond zelfredzaamheid, participatie, werk en inkomensondersteuning, zorg en jeugd, op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015, Participatiewet en Jeugdwet. De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is zelfstandig en functioneert onafhankelijk van de gemeente. De Adviesraad volgt de ontwikkelingen binnen het sociaal domein op de voet en geven het College van Burgemeester & Wethouders gevraagd en ongevraagd advies. Op die manier behartigen we de gezamenlijke belangen van alle inwoners van Alblasserdam.

De Adviesraad Sociaal Domein is begin 2018 van start gegaan. De voorganger van onze adviesraad was de Wmo adviesraad Alblasserdam. Tot eind 2017 had deze raad, zoals de naam al doet vermoeden, de kerntaak om advies te geven gericht op de Wmo. Op onze website zijn ook stukken van de Wmo-adviesraad te vinden. Hierna volgt een korte toelichting op de drie wetten.

Wmo

Het doel van de wmo is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij. Aan die mensen die dat – tijdelijk of langdurig – niet zelf of met hulp van familie, vrienden of buren kunnen, moet de gemeente passende hulp of ondersteuning bieden. Die hulp kan in de vorm van algemene voorzieningen zoals het algemeen maatschappelijk werk en mantelzorgondersteuning of in de vorm van individuele ‘maatwerkvoorzieningen’, zoals huishoudelijke hulp, individuele begeleiding, dagbesteding, logeeropvang. Ook beschermd wonen voor mensen met chronische psychiatrische problemen valt onder de Wmo.

Jeugdwet

Onder de nieuwe Jeugdwet vallen bijna alle kinderen van 0 tot 18 jaar die tijdelijk of langer ondersteuning nodig hebben bij het opgroeien. Deze kinderen en jongeren hebben vaak meerdere vormen van ondersteuning, zorg en/of behandeling nodig, thuis of in een instelling.

Participatiewet

De gedachte achter de Participatiewet is ‘uitgaan van de eigen kracht van mensen en ondersteuning bieden waar nodig’. Het doel is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te re-integreren. Alle mensen doen dan volwaardig mee aan de arbeidssamenleving. Dit betekent dat zij een betaalde baan hebben, zich kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud en/of op andere manieren maatschappelijk actief zijn.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet. Iedere gemeente krijgt de ruimte om zelf een beleid uit te stippelen. Ze beschikken over (hulp)middelen om de re-integratie van arbeidsbeperkten te vergemakkelijken. Voorbeelden zijn het verstrekken van loonkostensubsidies of no-risk polissen.