Welkom op de website van de Adviesraad Sociaal Domein Alblasserdam.

Onze adviesraad adviseert de gemeente Alblasserdam op het terrein van het ‘sociaal domein’. Deze term omvat alle inspanningen die de gemeente verricht rond zelfredzaamheid, participatie, werk en inkomensondersteuning, zorg en jeugd, op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015, Participatiewet en Jeugdwet. Wij geven het College van Burgemeester & Wethouders gevraagd en ongevraagd advies. Op die manier behartigen we de gezamenlijke belangen van alle inwoners van Alblasserdam.

De Adviesraad Sociaal Domein is begin 2018 van start gegaan. De voorganger van onze adviesraad was de Wmo adviesraad Alblasserdam. Tot eind 2017 had deze raad, zoals de naam al doet vermoeden, de kerntaak om advies te geven gericht op de Wmo. Op onze website zijn ook stukken van de Wmo-adviesraad te vinden. Hierna volgt een korte toelichting op de drie wetten.

Wmo

Sinds 1 januari 2015 is de nieuwe Wmo van kracht. Het doel is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij. Aan die mensen die dat – tijdelijk of langdurig – niet zelf of met hulp van familie, vrienden of buren kunnen, moet de gemeente passende hulp of ondersteuning bieden. Die hulp kan in de vorm van algemene voorzieningen zoals het algemeen maatschappelijk werk en mantelzorgondersteuning of in de vorm van individuele ‘maatwerkvoorzieningen’, zoals huishoudelijke hulp, individuele begeleiding, dagbesteding, logeeropvang. Ook beschermd wonen voor mensen met chronische psychiatrische problemen valt onder de Wmo.

Jeugdwet

Onder de nieuwe Jeugdwet vallen bijna alle kinderen van 0 tot 18 jaar die tijdelijk of langer ondersteuning nodig hebben bij het opgroeien. Deze kinderen en jongeren hebben vaak meerdere vormen van ondersteuning, zorg en/of behandeling nodig, thuis of in een instelling.

Participatiewet

Iedereen die kan werken maar het door een beperking op de arbeidsmarkt voor korte of langere tijd zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking.