De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit gemotiveerde en betrokken inwoners van de gemeente Alblasserdam, die als vrijwilliger, vanuit hun eigen kennis en ervaring adviseren.

Alle leden hebben kennis of ervaring op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet of Participatiewet. Dit kan vanuit persoonlijke ervaring of vanuit de professie die zij uitoefenen of in het verleden hebben gedaan.

Hieronder vind u een overzicht van alle actieve leden.

Rolf de Folter

Vanuit mijn werk als ziekenhuisbestuurder en via diverse vrijwillige bestuursfuncties heb ik affiniteit met het brede terrein van zorg en ondersteuning. Ik zie het als mijn taak als voorzitter om de ervaring, deskundigheid en expertise binnen de raad, en waar nodig ook buiten de raad, op doeltreffende wijze in te zetten om tot goede adviezen aan het college te komen. Mijn mederaadsleden zijn de ogen en oren in onze dorpsgemeenschap. Als nieuwe adviesraad hopen wij veel te kunnen bijdragen om het zo lang mogelijk meedoen in de samenleving te vergemakkelijken.

Marika Slingerland

Door mijn werk als ergotherapeut heb ik veel te maken met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de verschillen in uitvoering

per gemeente, daardoor ben ik goed op de hoogte van de mogelijkheden, maar ook de ervaren knelpunten van de WMO.

Ik vind het een leuke en interessante uitdaging om in de nieuwe adviesraad bij te dragen aan het verbeteren van het beleid in het sociaal domein. Zodoende worden de inwoners van Alblasserdam zo optimaal mogelijk gefaciliteerd in het zo zelfstandig mogelijk functioneren en het behouden van de eigen regie.

Monica Tanis

Tijdens mijn werk als activiteitenbegeleidster en sociaal pedagogisch hulpverlener, met diverse doelgroepen, heb ik gezien hoe belangrijk meedoen is voor iedereen. Afgelopen termijn zat ik al in de Wmo-adviesraad namens cliënten uit de GGZ. Leuk en leerzaam. Zorg en welzijn heeft altijd al mijn belangstelling gehad. Graag zet ik mijn belangstelling, kennis en ervaring in om individuele signalen en hulpvragen in de maatschappelijke ondersteuning op te pakken en advies uit te brengen aan de gemeente. 

Donneke Ooms

Door mijn werkervaring heb ik de nodige expertise op het gebied van de Jeugdwet. Graag wil ik deze expertise graag op lokaal niveau inzetten om, samen met de overige leden van de Adviesraad, te kunnen signaleren of het beleid in de praktijk ook daadwerkelijk leidt tot datgene wat het beoogt te regelen.

Als dit niet het geval blijkt te zijn, kunnen wij hierover vervolgens een advies uitbrengen richting het college van B&W. En hopelijk leidt dat dan tot daadwerkelijke aanpassing van het beleid.

Op deze wijze invloed uit kunnen oefenen op de uitvoering van het beleid vind ik een goede zaak. Want hoe goed doordacht beleid op papier ook lijkt te zijn, pas in de praktijk blijkt of dit ook inderdaad het geval is. Zo ja, alleen maar fijn. Zo nee, dan zal er bekeken moeten worden hoe de gesignaleerde knelpunten opgelost kunnen worden. Dit is in het belang van de (kwetsbare) groepen die een beroep doen op de Wmo, Jeugdwet en/of Participatiewet.

Harriet Wieringa

Al jaren werk ik in diverse functie binnen het Sociaal Domein vooral op het vakgebied Participatiewet. Op dit moment behandel ik de bezwaar- en beroepszaken Participatiewet (waaronder Bijzondere Bijstand, Minima regelingen, Bbz2004), Wet inburgering, Schulddienstverlening, Woningurgenties ect. Het doel van de adviesraad is de kwaliteit van de hulp en ondersteuning, het beleid en de uitvoering hiervan binnen het sociaal domein te behouden en daar waar nodig te verbeteren.

De Adviesraad Sociaal Domein Alblasserdam geeft mij de mogelijkheid om mijn kennis en kunde te kunnen delen binnen mijn eigen woonomgeving en daardoor een eveneens zinvolle bijdrage te kunnen leveren.

Daniëlle van Weert

Als intern begeleider op één van de basisscholen in Alblasserdam, heb ik uiteraard veel met de jeugdwet te maken. Daarnaast heb ik zelf twee puberzonen en droegen en dragen mijn gezin en ik ons steentje bij in het verenigingsleven van Alblasserdam.

Als nieuw lid van de Adviesraad Sociaal Domein verwacht ik met name mee te kunnen denken over jeugdzaken en veel te leren over de Participatiewet en de WMO in zijn geheel. De huidige leden heb ik tot nu toe leren kennen als maatschappelijk betrokken, vooral bij Alblasserdam, maar ook kritisch. Daar kan ik me ook in vinden.