De Adviesraad Sociaal Domein Alblasserdam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
E-mailadres: asdalblasserdam@gmail.com
Website: www.adviesraadsociaaldomeinalblasserdam.nl/

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Adviesraad Sociaal Domein Alblasserdam (hierna afgekort tot de Adviesraad) verwerkt persoonsgegevens van zijn leden, samenwerkingspartners en geïnteresseerden in onze activiteiten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens van de leden
 • Telefoonnummer van de leden en samenwerkingspartners
 • E-mailadres van de leden, samenwerkingspartners en geïnteresseerden
 • Foto van de leden (voor op de website)
 • Bankrekeningnummer van de leden (voor de uitbetaling van de vacatie-/presentiegelden).

Wij bewaren geen bijzondere c.q. meer gevoelige persoonsgegevens, zoals gegevens over de godsdienst of gezondheid van onze leden en connecties.

Met welk doel en op welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Adviesraad verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Van de leden: om hen uit te nodigen voor vergaderingen en informatie met hen uit te wisselen
 • Van samenwerkingspartners: om hen te kunnen e-mailen of bellen indien dit nodig is om onze werkzaamheden uit te voeren
 • De connecties te informeren over onze activiteiten, eventueel via een periodieke digitale nieuwsbrief.

De enige grondslag waarop we persoonsgegevens verwerken is:

 • de expliciete toestemming van de betrokkene.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens
De Adviesraad bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen per doelgroep, met de daarbij behorende soorten persoonsgegevens:

 1. Leden van de Adviesraad:
  Soort persoonsgegevens: Naam (voor- en achternaam), geslacht, woonadres, mailadres, telefoonnummer(s), geboortedatum en bankrekeningnummer
  Bewaartermijn: Tot 6 maanden na afloop van de periode waarin zij lid zijn van onze Adviesraad.
 2. Samenwerkingspartners:
  Soort persoonsgegevens: Naam (voor- en achternaam), geslacht, functie, mailadres, telefoonnummer.
  Bewaartermijn: totdat de organisatie meldt dat er een nieuwe contactpersoon is of de betreffende persoon zelf meldt niet langer de contactpersoon te (willen) zijn voor deze samenwerking
 3. Mensen die zich aanmelden voor een van onze themabijeenkomsten:
  Soort persoonsgegevens: Naam (voor- en achternaam), geslacht en mailadres
  Bewaartermijn: totdat het verslag van de themabijeenkomst verstuurd is. Met hun schriftelijke toestemming tot en met verzending van de uitnodiging voor de volgende bijeenkomst.
 4. Abonnees van onze digitale nieuwsbrief (indien we die gaan uitbrengen):
  Soort persoonsgegevens: Naam (voor- en achternaam), geslacht en mailadres
  Bewaartermijn: tot mensen hun abonnement opzeggen.
 5. Sollicitanten voor onze Adviesraad:
  Soort persoonsgegevens: cv met o.a. naam, adres, woonplaats, geboortedatum
  Bewaartermijn: totdat de adviesraad de sollicitatieprocedure heeft afgerond en kandidaten heeft voorgedragen voor benoeming aan het College of heeft afgewezen.
  Als sollicitanten lid worden van de Adviesraad, geldt lid 1.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Adviesraad huurt Zorgbelang Zuid-Holland (ZH) in voor inhoudelijke en secretariële ondersteuning. Het verwerken van persoonsgegevens is dus niet het primaire doel van Zorgbelang ZH. Zorgbelang ZH zorgt voor een voldoende niveau van beveiliging en gaat vertrouwelijk om met uw gegevens. Zorgbelang ZH wordt technisch ondersteund door Mostware Automatisering B.V. en heeft hiervoor een verwerkersovereenkomst afgesloten met Mostware. De Adviesraad blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. De Adviesraad noch Zorgbelang ZH verstrekt uw persoonsgegevens aan derden, tenzij we daar expliciet uw toestemming voor hebben gevraagd en gekregen.

Cookies of vergelijkbare technieken

Wij verzamelen geen gegevens over de bezoekers van onze website, door middel van cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Personen hebben het recht om de verwerkte persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast hebben zij het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door de Adviesraad. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens bij ons indienen, of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Hiervoor kunt u contact opnemen met E-mail: asdalblasserdam@gmail.com. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Adviesraad neemt de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan s.v.p. contact met ons op via E-mail: asdalblasserdam@gmail.com.

Tot slot willen we u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om eventueel een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons