De Adviesraad Sociaal Domein Alblasserdam vergadert minstens 6 keer per jaar. Om de ontwikkelingen in de lokale samenleving goed te volgen, worden regelmatig gastsprekers uitgenodigd. Onze vergaderingen zijn openbaar. Dat betekent dat toehoorders dus welkom zijn. Wilt u zich aanmelden via asdalblasserdam@gmail.com. De data van onze vergaderingen en bijeenkomsten vindt u in onze agenda.

De Adviesraad stelt elk jaar een eigen activiteitenplan op, met daarin de speerpunten voor het komende jaar, in aansluiting op de gemeentelijke plannen. Na afloop stelt de adviesraad een jaarverslag op over de uitgevoerde activiteiten en bereikte resultaten.

Speerpunten voor 2021

Voor 2019 zijn de volgende twee speerpunten gekozen: het VN-verdrag Rechten van mensen met een beperking en de Aanpak opgroeien in armoede. Hier zullen we in 2021 mee doorgaan.

Netwerkcontacten en samenwerking

Om een advies goed voor te kunnen bereiden en te motiveren vindt de Adviesraad het van groot belang dat zij gevoed wordt met signalen en ervaringen vanuit de inwoners en professionals. Dit kan uiteraard gerealiseerd worden door als leden van de Adviesraad regelmatig in gesprek te gaan met inwoners en professionals. Daarnaast is de Adviesraad aan het nadenken over de wijze waarop bewoners en professionals meer structureel met leden van de Adviesraad in gesprek kunnen gaan over belangrijke thema’s die spelen binnen het Sociaal Domein.

Regionale samenwerking

  • De Adviesraad Sociaal Domein Alblasserdam werkt samen met de Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden, waarin onze Adviesraad vertegenwoordigd is. Deze raad adviseert gevraagd en ongevraagd het Drechtstedenbestuur en de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) over alle Wmo-maatwerkvoorzieningen.
  • Daarnaast neemt de voorzitter deel aan het overleg van voorzitters van lokale Adviesraden Wmo/Sociaal Domein in de Drechtsteden.
  • Ook neemt een lid van de adviesraad maandelijks deel aan het platform overleg ‘geldzaken’ in de gemeente.